Zaopatrzenie ortopedyczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

 

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2017r. poz. 1061).

 

Co to są przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze?

Przedmioty ortopedyczne to sprzęty niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałej niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (są nimi np.: protezy, kule, wózki i inne).

Środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (są nimi np.: aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki, itp.).

 

Komu przysługuje zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze?

O zaopatrzenie  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą się ubiegać osoby ubezpieczone (w tym niepełnosprawne), w zależności od potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia/niepełnosprawności. W przypadku chorych/niepełnosprawnych dzieci
o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych występują rodzice lub opiekunowie prawni.

 

Jaka jest odpłatność i okres użytkowania?

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługują bezpłatnie lub częściowo

odpłatnie (w zależności od rodzaju przedmiotu). Ich okres użytkowania jest różny
w zależności od konkretnego sprzętu. Specyfikacja limitów cenowych, udziału własnego oraz okresów użytkowania  zamieszczona jest w tabelach stanowiących załączniki do Rozporządzenia Ministra Zdrowia podanego w podstawie prawnej na początku informacji.

Jeżeli cena przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest niższa niż limit określony w rozporządzeniu w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych, NFZ finansuje cenę przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego do wysokości jego ceny, z zachowaniem udziału własnego określonego w rozporządzeniu 
w sprawie świadczeń gwarantowanych.

Jeżeli cena przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest wyższa niż limit określony w rozporządzeniu w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych, NFZ finansuje cenę przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego do wysokości limitu z zachowaniem udziału własnego określonego w rozporządzeniu 
w sprawie świadczeń gwarantowanych.

U dzieci i młodzieży do 18 roku życia sprzęt ortopedyczny może być wymieniany częściej, jeżeli to wynika ze zmian fizycznych, czy z powodu przebytych zabiegów chirurgicznych bądź rehabilitacyjnych.

Okresy użytkowania mogą być w poszczególnych przypadkach (np.: pogarszanie stanu zdrowia) skrócone. O tym jednak decyduje lekarz. Jeżeli taka potrzeba zaistnieje lekarz występuje do NFZ ze specjalnym wnioskiem, w którym szczegółowo

uzasadnia  potrzebę szybszej wymiany danego przedmiotu ortopedycznego.

 

Ważne informacje:

 • Szczegółowych informacji na temat limitów cen, wykazu świadczeniobiorców posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), można zasięgać w poszczególnych oddziałach NFZ bądź na stronie internetowej NFZ oraz na stronach oddziałów wojewódzkich NFZ. Adres: www.nfz.gov.pl
 • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane są świadczeniobiorcom na własność.
 • Dla każdego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego musi być wystawione odrębne zlecenie.
 • Ponowne przyznanie zaopatrzenia może nastąpić po upływie okresu jego użytkowania.
 • Dopłata z NFZ do przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego dotyczy tylko określonej przepisami kwoty. Planując zakup przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego (w ramach ubezpieczenia zdrowotnego) warto sprawdzić, jaka jest cena dostępnych artykułów w obrębie jednego asortymentu i – uwzględniając potrzeby wynikające ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności oraz ewentualne możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON, o których mowa w dalszej części informacji – zdecydować się  na zakup właściwego przedmiotu.
 • Inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, osobom represjonowanym oraz uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa przysługuje prawo do bezpłatnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
 • Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazania świadczeniobiorcy pisemnej instrukcji  użytkowania oraz co najmniej rocznej gwarancji na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi z wyłączeniem środków  pomocniczych wydawanych w ramach karty zaopatrzenia comiesięcznego.
 • Środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie w ramach karty zaopatrzenia podlegają rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 • W ramach gwarancji dotyczącej użytkowania przedmiotu  ortopedycznego bądź środka pomocniczego świadczeniodawca zobowiązany jest do bezpłatnej jego naprawy lub wymiany zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).
 • Świadczeniodawca ma obowiązek zapewnić świadczeniobiorcy naprawy pogwarancyjne  w czasie okresu użytkowania przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych.
 • Potwierdzone i zaakceptowane – przez właściwy dla miejsca zameldowania ubezpieczonego oddział NFZ – zlecenie podlega realizacji w dowolnie wybranej przez osobę niepełnosprawną placówce (firma, sklep), która zajmuje się zaopatrzeniem
  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Trzeba jednak pamiętać, że placówka taka musi mieć podpisany kontrakt z NFZ. O wykaz takich placówek należy pytać
  w oddziale wojewódzkim NFZ.
 • Realizacja zleceń drogą wysyłkową dopuszczalna jest wyłącznie dla zaopatrzenia
  w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie.
 • Może się zdarzyć brak środków finansowych na pełne pokrycie potrzeb  w zakresie zaopatrzenia świadczeniobiorców w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wówczas Oddział NFZ tworzy – w kolejności zgłoszenia listy świadczeniobiorców oczekujących na potwierdzenie i realizację zleceń.

Procedura ubiegania się o zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z NFZ:

Podstawą uzyskania refundowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest wystawione prawidłowo zlecenie przez lekarza. Lekarz wystawiający zlecenie musi mieć podpisaną umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub pracować w jednostce posiadającej taką umowę i spełniać wymogi związane z kwalifikacjami niezbędnymi do wystawiania zleceń.

Zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przed przyjęciem przez świadczeniodawcę do realizacji – musi być potwierdzone przez Oddział Wojewódzki NFZ, właściwy ze względu na miejsce zameldowania świadczeniobiorcy.

Oddział NFZ refunduje tylko zlecenia potwierdzone do realizacji przez ten Oddział.

W przypadku czasowego zameldowania świadczeniobiorcy poza miejscem stałego zameldowania, potwierdzenie zlecenia jest dokonywane w Oddziale Wojewódzkim NFZ, na terenie którego świadczeniobiorca jest czasowo zameldowany (adres czasowego zameldowania wpisany jest na zleceniu).

W przypadkach, gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie świadczeniobiorcy
w przedmioty ortopedyczne dopuszcza się, aby Oddział NFZ, na terenie którego świadczeniobiorca przebywa, pośredniczył w potwierdzeniu zlecenia.

Zlecenie wystawione w sposób nieprawidłowy Oddział NFZ zwraca świadczeniobiorcy bez potwierdzenia podają jednocześnie przyczynę odmowy potwierdzenia zlecenia.

Do realizacji nie mogą zostać przyjęte zlecenia zawierające uchybienia formalne oraz zlecenia, dla których upłynął termin ważności.

Podstawą uzyskania refundowanego środka pomocniczego przysługującego comiesięcznie jest zlecenie wystawione przez lekarza oraz ważna karta zaopatrzenia comiesięcznego wystawiona przez Oddział NFZ. Karta zaopatrzenia comiesięcznego wystawiana jest maksymalnie na okres 12 miesięcy na podstawie pierwszego zlecenia na dany środek  pomocniczy przysługujący comiesięcznie lub na okres określony
w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgłoszenia zlecenia do wpisu do rejestru – prowadzonego przez Oddział NFZ
i potwierdzenia go do realizacji, dokonuje świadczeniobiorca lub inna osoba w jego imieniu.

Zlecenie przesłane pocztą jest odsyłane na adres świadczeniobiorcy.

Zlecenie na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie realizowane jest tylko
z ważną kartą zaopatrzenia comiesięcznego.

Kolejne zlecenia wystawiane w okresie ważności karty nie wymagają potwierdzenia przez Oddział NFZ. Zlecenie wystawione po okresie ważności karty wymaga potwierdzenia przez Oddział NFZ i na jego podstawie wystawiana jest następna karta z określonym terminem ważności.

W przypadku wystawienia zlecenia na środek pomocniczy przysługujący comiesięcznie lekarz zlecający zobowiązany jest każdorazowo do wpisania w karcie zaopatrzenia comiesięcznego i potwierdzenia podpisem następujących danych:

1)      daty wystawienia zlecenia,

2)      sześciocyfrowego kodu środka pomocniczego,

3)      nazwy środka pomocniczego,

4)      liczby sztuk,

5)      okresu użytkowania.

Zlecenie na przedmioty ortopedyczne traci ważność po upływie 30 dni od daty wystawienia.

Datą realizacji świadczenia jest data odbioru wpisywana w III części zlecenia.

Potwierdzenie odbioru przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego dokonuje świadczeniobiorca lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy albo inna osoba na podstawie:

1)      pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę,

2)      zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia świadczeniobiorcy uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia.

Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie prawidłowo wypełnione w III części (czytelny podpis osoby odbierającej oraz nr PESEL).

 

Zasady uzyskiwania i potwierdzania wniosków na naprawę przedmiotu ortopedycznego

- Podstawą do naprawy przedmiotu ortopedycznego podlegającej refundacji jest zlecenie na wykonanie jego naprawy złożone przez świadczeniobiorcę i potwierdzone do realizacji przez właściwy ze względu na miejsce zameldowania Oddział Funduszu.

- Zlecenie na wykonanie naprawy przedmiotu ortopedycznego traci ważność po upływie 30 dni od daty potwierdzenia przez Oddział Funduszu.

- Naprawy przedmiotów ortopedycznych po upływie okresu gwarancji są refundowane
w okresie użytkowania – maksymalnie do kwoty ustalonego limitu ceny, niezależnie od liczby napraw.

- Okres użytkowania jest liczony od daty odbioru przedmiotu ortopedycznego potwierdzonej podpisem osoby odbierającej w III części zlecenia.

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – powiatowe centrum pomocy rodzinie (środki finansowe PFRON)

- Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby niepełnosprawne, które otrzymują zlecenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na określony przedmiot ortopedyczny (taki jak: wózek ręczny, kule, proteza, itp.) lub środek pomocniczy (np. aparat słuchowy, pieluchomajtki, itp.), a cena ich jest wyższa od limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą zwrócić się o dofinansowanie do właściwego do ich miejsca zamieszkania powiatowego centrum pomocy rodzinie (pcpr).

- Podstawowymi warunkami uzyskania dofinansowania są:

posiadanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

spełnienie kryterium dochodowego.

- Kryterium dochodowe

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód,
w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

- Wysokość dofinansowania:

do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ,

do 150 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

- Wniosek o dofinansowanie składany w PCPR powinien zawierać:

imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, przedmiot dofinansowania, oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym. Dla poświadczenia danych zawartych w oświadczeniu wymagane są zaświadczenia o dochodach.

- Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia:

o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub

o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia, lub

o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczącego niepełnosprawności, lub kopię orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,

 1. fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
 2. kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz
  z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia  zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia do realizacji.

 

Ważne informacje!

 • Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się
  o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
 • W przypadku nie otrzymania dofinansowania z PCPR (na przykład w związku
  z przekroczeniem kryterium dochodowego), wnioskodawca sam musi pokryć tzw. udział własny w cenie zakupu, albo wybrać sprzęt tańszy (o ile jest taka możliwość), lub szukać wsparcia u sponsorów  lub organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji). Jeżeli finansowana dopłata pochodzi ze środków własnych, jest możliwość skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym.
 • Osoba niepełnosprawna może złożyć w PCPR wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w każdym czasie, to znaczy, że nie obowiązują określone terminy składania wniosków.
 • PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte
  w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-18
Data publikacji:2020-01-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:3576