Turnusy rehabilitacyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

 
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r.
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230,  poz. 1694 z późn. zm.).


Według ustawy o rehabilitacji, uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym należy do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna w turnusie rehabilitacyjnym jest udzielane przez powiatowe centrum pomocy rodzinie, właściwe dla miejsca zamieszkania tej osoby.

Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni.

Turnusy rehabilitacyjne są organizowane wyłącznie na terenie kraju, w zorganizowanych grupach liczących nie mniej niż 20 uczestników o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.


Program turnusu określa:

1)      rodzaj i cele turnusu oraz formy rehabilitacji odpowiednie do rodzajów schorzeń osób niepełnosprawnych;

2)      rodzaje zajęć kulturalno-oświatowych i sportowo – rekreacyjnych oraz innych zajęć wynikających ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych;

3)      kadrę odpowiedzialną za realizację programu turnusu.

 
Warunki ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

1)      lekarz kierujący wypełni odpowiedni wniosek o skierowaniu osoby na turnus,

2)      w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel,

3)      wybierze ośrodek, który posiada wpis do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku, gdy turnus jest organizowany
w formie niestacjonarnej,

4)      wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów TR prowadzonego przez wojewodę,

5)      będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych programem turnusu,

6)      nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry ani nie będzie opiekunem innego uczestnika turnusu,

7)      spełni kryterium dochodowe, tj. jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

a)      50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

b)      65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

8)      w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

 
Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod warunkiem, że:

1)      lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczność pomocy opiekuna;

2)      opiekun:

- nie będzie pełnił funkcji członka kadry na turnusie,

- nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki osoby drugiej,

- ukończył 18 lat lub’

- ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie:

1)      o zaliczeniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub

2)      o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub

3)      o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia, lub

4)      o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczące niepełnosprawności, lub

5)      o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.

 
Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego należy złożyć w PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej – osobiście, za pośrednictwem opiekuna lub organizatora turnusów rehabilitacyjnych.

 Bezdomna osoba niepełnosprawna, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, składa wniosek o dofinansowanie w PCPR właściwym dla jej miejsca pobytu.

 Osoba niepełnosprawna pozostająca pod opieką składa wniosek o dofinansowanie
w PCPR właściwym dla miejsca pobytu.


Do wniosku należy dołączyć:

1)      kopię orzeczeń, o których mowa powyżej,

2)      skierowanie na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu,

3)      zaświadczenia o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym, potwierdzające dane zawarte w oświadczeniu.

PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.


Wysokość dofinansowania wynosi:

1)      30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lata uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

2)      27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

3)      25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności;

4)      20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

5)      20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej
w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.


W przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna na turnusie, może on również otrzymać wyższe dofinansowanie


W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w tym zakresie, PCPR może obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa powyżej albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

 
Ważne informacje:

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawne w wieku do 24 lat uczące się i nie pracujące bez względu na stopień niepełnosprawności;

Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień
i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt nie korzystania z dofinansowania w roku poprzednim.

Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub w całości ze środków na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Kwota dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna.

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna oraz opiekun ponoszą koszty pobytu na tym turnusie.

PCPR jest zobowiązany do udzielania osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą wybrać ofertę odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-18
Data publikacji:2020-01-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:3278